Les décors bois

B105 Chêne brossé B108 Chêne contrast B109 Chêne des Flandres B107 Châtaignier grisé
B104 Chêne impérial B103 Chêne océan B102 Chêne patiné B101 Chêne Santana
B106 Chêne Sonoma B110 Hêtre Iconic B111 Noyer huilé B112 Pin brossé